در دنیا تنها یک چیز وجود دارد که باعث می شود ما به آرزوهایمان دست نیابیم؛ ترس از شکست

کتاب

از آخرین اخبار و تخفیف های قدم طلایی آگاه شوید!